Novinky v oblasti evidence skutečných majitelů právnických osob 

Rádi bychom Vás informovali o tom, že v návaznosti na přijetí Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. 5. 2018 (dále jen „Směrnice AML V“) český zákonodárce přistoupil k novelizaci a doplnění stávající české právní úpravy v oblasti evidence skutečných majitelů právnických osob.

V této souvislosti bychom rádi připomněli, že Směrnice AML V novelizuje původní směrnici EU týkající se problematiky AML (tj. Anti-money laundering – proti praní peněz), a to Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu (dále jen „Směrnice AML“). Důvodem k novelizaci této směrnice byla skutečnost, že původní právní úprava v této oblasti vykazovala jisté nedostatky (např. absentovala úprava sankcí za porušení povinnosti oznamovat skutečného majitele), které způsobovali zanedbávání povinností souvisejících s vedením evidence skutečných majitelů. Směrnice AML V kromě výše zmíněných sankčních povinností přináší pro členské státy, které jsou povinny předmětnou Směrnici AML V implementovat do svých právních řádů, ještě jednu velkou novinku, a to povinnost zajištění transparentnosti údajů zapsaných v evidenci skutečných majitelů, a to ve formě veřejné přístupnosti některých zapisovaných údajů.

V souvislosti s implementaci Směrnice AMLV do českého právního řádu byl předložen návrh zákona o evidenci skutečných majitelů (dále jen „návrh zákona“), který by představoval ucelený právní předpis upravující oblast evidence skutečných majitelů, čímž by došlo k odstranění současné roztříštěnosti regulace tohoto právního institutu. Tento návrh zákona je v současnosti projednáván Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR (sněmovní tisk č. 886). 

V rámci implementace Směrnice AML V dále došlo k novelizaci zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, jakož i dalších souvisejících zákonů (např. zákona o hazardních hrách, živnostenského zákona, zákona o auditorech apod.). Novelizace jednotlivých zákonů bude nabývat účinnosti postupně, a to v průběhu roku 2021, resp. současně s účinností navrhovaného zákona o evidenci skutečných majitelů.  

Definice skutečného majitele

Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů obsahuje navrhovanou definici skutečného majitele, dle které je skutečným majitelem „každá osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem“. Koncovým příjemcem se pro potřeby návrhu zákona rozumí „každá osoba, která může přímo nebo nepřímo získávat více než 25 % z celkového majetkového prospěchu tvořeného při činnosti nebo likvidaci právnické osoby, a tento prospěch dále nepředává“, resp. „každá osoba, která má přímo nebo nepřímo právo na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku obchodní korporace větší než 25 %, a tento podíl na prospěchu dále nepředává“. Osobou s koncovým vlivem je dle návrhu zákona „fyzická osoba, která je ovládající osobou podle zákona upravujícího právní poměry obchodních korporací“. 

Příslušné právnické osobě bude na základě výše uvedeného návrhu zákona vznikat povinnost evidovat veškeré osoby, které by naplňovaly výše uvedené definiční znaky skutečného majitele. Návrh zákona též stanovuje taxativní seznam právnických osob, které skutečného majitele nemají (např. veřejnoprávní korporace, společenství vlastníků jednotek apod.). 

Transparentnost evidence

V souvislosti se záměrem větší transparentnosti evidence skutečných majitelů bude dle návrhu zákona Ministerstvo spravedlnosti ČR povinné zřídit na svých internetových stránkách veřejnou evidenci skutečných majitelů, ze které bude veřejnosti umožněno získat tzv. částečný výpis platných údajů o skutečném majiteli právnické osoby, a to v rozsahu: jméno skutečného majitele; stát bydliště skutečného majitele; rok a měsíc narození skutečného majitele; státní občanství skutečného majitele; údaj o povaze postavení skutečného majitele; den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem; den, do kterého byla fyzická osoba skutečným majitelem. Součástí částečného výpisu platných údajů o skutečném majiteli mohou být i další údaje, k jejichž uveřejnění skutečný majitel udělil souhlas. Avšak, v případech stanovených v návrhu zákonu bude moci skutečný majitel požádat o nezveřejnění takových údajů (např. pokud by skutečným majitelem byla osoba, která není plně svéprávná, nebo by zveřejnění přineslo nepřiměřené riziko pro osobu skutečného majitele). 

Dle návrhu zákona bude zápis do evidence skutečných majitelů probíhat na základě elektronického návrhu na zápis do evidence skutečných majitelů. Návrh zákona však stanovuje, že v případech, kdy skutečný majitel bude zjevný již ze zápisu v obchodním rejstříku, bude docházet k automatickému propsání příslušných údajů z obchodního rejstříku do evidence skutečných majitelů (tzv. automatický průpis). Na základě právě zmíněného se tak do evidence skutečných majitelů, např. v případě společnosti s ručením omezeným, automaticky propíše společník s podílem větším než 25 % nebo skutečný majitel právnické osoby, která je společníkem s podílem větším než 25 %.

Institut automatického průpisu však nezbavuje evidující osobu (právnickou osobu, která má skutečného majitele) povinnosti zapsat do evidence i další své skutečné majitele, a v případě, kdy se objeví další osoba naplňující definici skutečného majitele, evidující osoba bude povinna podat návrh na zápis těchto osob. Pro úplnost jen dodáváme, že automatický průpis probíhá bez podání návrhu evidující osoby.

Sankce v souvislosti s neplněním evidenční povinností

Navrhované sankce spojené s nesplněním výše uvedené evidenční povinnosti evidující osoby vyplývající z návrhu zákona nemají pouze charakter finančního postihu (tedy peněžní pokuty až do výše 500.000 Kč, kterou bude moci příslušný správní orgán uložit i skutečnému majiteli v případě, kdy taková osoba neposkytne součinnost při zápisu do evidence skutečných majitelů), ale směrují též k (alespoň částečnému) zamezení reálného fungování právnické osoby, která nebude plnit své evidenční povinnosti, a to např. ve formě (i) omezení výplaty podílu na prospěchu po dobu, po kterou není skutečný majitel zapsán v evidenci (tedy ve formě zákazu vyplatit podíl na prospěchu právnické osoby skutečnému majiteli, popř. jiným právnickým osobám, jejichž je taková fyzická osoba rovněž skutečným majitelem); nebo (ii) omezení hlasovacího práva (tedy ve formě zákazu výkonu hlasovacího práva nezapsaného skutečného majitele, resp. jiné osoby jednající na základě pokynů takového skutečného majitele, při rozhodování nejvyššího orgánu příslušné právnické osoby).

Na závěr bychom rádi upozornili na skutečnost, že vzhledem k probíhajícímu legislativním procesu je možné, že ještě dojde ke změnám textu návrhu zákona a informace uvedené výše tak nemusí odpovídat finálnímu znění návrhu zákona schváleného Parlamentem a zveřejněného v Sbírce zákonů.