Novela Zákoníku práce nabyla účinnosti

Rádi bychom Vás informovali, že dne 26. 6. 2020 nabyla platnosti novela Zákoníku práce (zákona č. 262/2006 Sb.). Cílem této novely bylo především (I) zjednodušení realizace některých práv zaměstnavatele a zaměstnance při výkonu práce (především změnou právní úpravy dovolené a úpravou pravidel pro přechod práv a povinností v pracovněprávních vztazích); (II) zjednodušení výkonu práce samotné (především novou úpravou tzv. sdílení pracovního místa více zaměstnanci); a (III) podpora a úprava komunikace mezi stranami pracovněprávního vztahu. Novela též do českého právního řádu transponuje některé normy práva EU, především směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/957, kterou se mění unijní pravidla o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.

Výše uvedená novela Zákoníku práce nabývá účinnosti postupně. Změny v oblasti dovolené, náhrady škody, jakož i úprava nového institutu sdíleného pracovního místa, nebudou účinnosti dne 1.1. 2021. Ostatní změny Zákoníku práce nabyly účinnosti již 30. 7. 2020.

Dovolená

Nová právní úprava odstraňuje některé nedostatky minulé právní úpravy a stanovuje nový způsob výpočtu dovolené na základě nového matematického modelu založeného na jednotné časové jednotce – plánované a odpracované hodině. Novela přináší rovné podmínky pro čerpání dovolené všemi zaměstnanci se stejnou týdenní pracovní dobou bez ohledu na konkrétní způsob rozvržení pracovních směn. Novela Zákoníku práce též ruší dovolenou za odpracované dny a ponechává v platnosti pouze právní úpravu dovolené za kalendářní rok/jeho poměrnou část a dodatkovou dovolenou. Základní podmínky pro vznik práva na dovolenou, včetně okruhu překážek v práci, které se pro účely dovolené považují nebo nepovažují za výkon práce, jakož i pravidla pro čerpání dovolené, zůstaly v nové právní úpravě v zásadě zachovány.

Sdílené pracovní místo

Součástí novely Zákoníku práce je rovněž úprava nového institutu pracovního práva, tzv. sdíleného pracovního místa, jehož cílem pomoc a podpora znevýhodněných skupin zaměstnanců na trhu práce, kteří preferují kratší pracovní dobu s větší časovou flexibilitou. Dle nové právní úpravy bude zaměstnavatel oprávněn zřídit tzv. sdílené pracovní místo, které na základě uzavřených jednotlivých dohod se zaměstnanci bude moci obsadit dvěma nebo více zaměstnanci vykonávající stejný druh práce s kratší sjednanou pracovní dobou, přičemž tyto zaměstnanci si budou moci sami rozvrhovat pracovní dobu do směn na základě vzájemné dohody. Souhrn sjednané pracovní doby všech zaměstnanců sdílejících jedno pracovní místo však nebude moci překročit určenou týdenní pracovní dobu. Výše uvedenou dohodu mezi zaměstnavatelem a každým zaměstnancem bude moci každá ze stran vypovědět s 15denní výpovědní lhůtou, avšak takové rozvázání závazku nebude bez dalšího vést k zániku sdíleného pracovního místa.

Náhrada újmy

Novela Zákoníku práce rovněž přinesla změny v oblasti náhrady újmy na zdraví zaměstnanců při plnění pracovních povinností. Došlo například ke změně výše poskytované náhrady újmy na zdraví či k rozšíření okruhu osob oprávněných k náhradě nemajetkové újmy poskytované pozůstalým po zaměstnanci. Novela též do Zákoníku práce zavádí institut jednorázové náhrady nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance, který se bude využívat ve výjimečných případech, kdy budou následky poškození zdraví zaměstnance natolik rozsáhle, že jiné společenské uplatnění v zásadě nemožné, a pro blízké osoby zaměstnance budou tyto následky srovnatelné se smrtí zaměstnance.

Doručování písemností

V souvislostí s novelou Zákoníku práce dochází též k změnám v regulaci vzájemného doručování písemností mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Novela nově umožňuje, aby zaměstnavatel doručoval zaměstnanci písemnosti týkající se pracovněprávního vztahu i prostřednictvím datové schránky zaměstnance, pokud s takovým postupem bude zaměstnanec souhlasit. Zároveň se v novele zavádí právní fikce doručení písemnosti zaměstnanci datovou schránkou, a to na 10. den
ode dne doručení písemnosti do datové schránky.

Při zasílání písemností prostřednictvím provozovatele poštovních služeb bude zaměstnavatel nově zasílat písemnosti na adresu písemně sdělenou zaměstnancem na žádost. Primárně odpovědný za správnost a aktuálnost svých údajů k doručování písemností tak bude právě zaměstnanec. Novela dále stanovuje novou právní fikci doručení písemnosti zaměstnavateli, který odmítne takovou písemnost převzít – písemnost se bude považovat za doručenou dnem, kdy zaměstnavatel odmítne písemnost převzít nebo neposkytne zaměstnanci součinnost při doručování písemnosti.

Další změny

Kromě výše uvedených změn novela Zákoníku práce přináší též např. změny v oblasti vysílání pracovníků / zaměstnanců zaměstnavatele z jiného členského státu EU na území ČR za účelem nadnárodního poskytování služeb. Novela především upravuje pravidla odměňování vyslaných zaměstnanců (úprava nových práv zaměstnance na příplatek za práci v noci, na poskytování cestovních náhrad apod.), jakož i podmínky ubytování takových zaměstnanců na území ČR, které musí zaměstnavatel při vysílání pracovníků dodržet.

Úplné znění zákona č. 285/2020 Sb., který novelizuje Zákoník práce, naleznete zde: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=8&T=689.

V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat prostřednictvím emailu (info@kastnerpies.cz).